October 13, 2011 admin

੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮਹਰਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਵਖੇ ਕਸਾਨ ਸਖਿਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਰਨਾਲਾ, ੧੨ ਅਕਤੂਬਰ- ਹਾਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ #ਧਆਿਣਾ ਵੱਲੋਂ ੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਰਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਖੇ ਇੱਕ ਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਸਾਨ ਸਖਿਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕਸਾਨ ਸਖਿਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਪਿਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਿਘ ਕਰਨਗੇ।
ਕਸਾਨ ਸਖਿਲਾਈ ਕੈਂਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੰਿਦਆਿਂ ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ| ਬੱਿਕਰ ਸੰਿਘ ਸੱਿਧੂ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਇਸ ਕੈਂਪ ਵੱਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ #ਧਆਿਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖਿਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਆਿਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਆਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ| ਸੱਿਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਆਿਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਖੇਤੀ ਸਾਹਤਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਆਿ ਜਾਵੇਗਾ।  ਡਾ| ਸੱਿਧੂ ਨੇ ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ ਿਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਰਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਖੇ ੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਸਾਨ ਸਖਿਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੱਿਚ ਵੱਧ ਚਡ਼ ਕੇ ਹੱਿਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ। 

Translate »