November 10, 2011 admin

ਕੀ ਫਿਰ ਗਰਮੱਇਗੱ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੱ ਮੁ`ਦੱ?

ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੀਾੀੳੱ ਵਿਚ ਇਕ ਖਬਰ ੳੱਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿੳੱ ਗਿੳੱ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿ`ਖ-ਵਿਰੋਧੀ &ਸੱਦੱ ਦੌਰੱਨ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਰਕੱਬ ਗੰਜ ਸੱਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲੱਵਰ ਦੰਗੱਈੳੱ ਦੀ ੳਗਵੱਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚ ਭੱਰਤੀ ਕੱਗ੍ਰਸ ਦੇ ਨੇਤੱ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ੳਮ੍ਰੀਕੱ ਵੱਸੀ ਸਿ`ਖੱ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਕਰਵੱਇੳੱ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ੳੱਧੱਰ ਤੇ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੰਮਨ ਜੱਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ੳੱਅੁਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱੳਦ ਹੀ ਲਗਭਗ ’26-ਵਰਿ੍ਹੳੱ’ ਤੋਂ ਸਿ~ਖ ਕਤਲੇੳੱਮ ਦੇ ਦੋੀੳੱ ਨੂੰ ਸਡੱ ੳਤੇ ਪੀੜਤੱ ਨੂੰ ਇਨਸੱ& ਦੁੳੱਅੁਣ ਦੱ ਦੱੳਵੱ ਕਰਦਿੳੱ ‘ਸੰਘਰ’ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ੳੱ ਰਹੇ ‘ਸੀਨੀੳਰ’ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਦੱ ਇਕ ਬਿੳੱਨ ਮੀਾੀੳੱ ਵਿਚ ੳੱ ਗਿੳੱ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੇ ਦਿ`ਲੀ ਸਿ`ਖ ਗੁਰਦੁੳੱੱਰੱ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁ`ਖੀੳੱ ਨੂੰ ਸਲੱਹ ਦਿਤੀ, ਕਿ ਅੁਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ-1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਰਕੱਬ ਗੰਜ ਸੱਹਿਬ ਪੁਰ ਹਮਲੱ ਕਰਨ ਵੱਲੇ ਦੰਗੱਈੳੱ ਦੀ ੳਗਵੱਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚ ਕੱਗ੍ਰਸੀ ਨੇਤੱ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਕਰਵੱਅੁਣ ਦੀ ੳੱਪਣੀ ਡਿਮੇਂਦੱਰੀ ਨਿਭੱਅੁਣ| ਦਸਿੳੱ ਜੱਦੱ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੱਲ ਹੀ ਅੁਨ੍ਹੱ ੳਮ੍ਰੀਕੀ ਸਿ`ਖੱ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਕਰਵੱਏ ਜੱਣ ਦੱ ਹਵੱਲੱ ਦਿੰਦਿੳੱ, ਇਹ ਚਿਤੱਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਵਲੋਂ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਨੱ ਕਰਵੱਇੳੱ ਗਿੳੱ, ਤੱ ਅੁਨ੍ਹੱ ਪੁਰ ਇਹ ਦੋ ਲੱਇੳੱ ਜੱ ਸਕਦੱ ਹੈ, ਕਿ ਦਿ`ਲੀ ਸਿ`ਖ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ`ੁਖੀੳੱ ਵਲੋਂ ੳੱਪਣੀ ਡਿਮੇਂਦੱਰੀ ਨੱ ਨਿਭੱਏ ਜੱਣ ਤੇ ਹੀ ੳਮ੍ਰੀਕੀ ਸਿ`ਖੱ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਮਲੱ ੳੱਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੱ ਪਿੳੱ ਹੈ|

ਇਹ ਵੀ ਦਸਿੳੱ ਜੱਦੱ ਹੈ ਕਿ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕੱਰਾ ੳਨੁਸੱਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਰਕੱਬ ਗੰਜ ਸੱਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਮਲਨੱਥ ਦੀ ਅੁਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇੰਾੀੳਨ ੳੈਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ੳੰਕ ਵਿਚ ਛ`ਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੁਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਲੋਂ ਮਿਰੱ ਕਮਿਨ ਦੇ ਸੱਹਮਣੇ ਸੰਨ-1985 ਵਿਚ ੳਤੇ ਫਿਰ ਨੱਨੱਵਤੀ ਕਮਿਨ ਦੇ ਸੱਹਮਣੇ ਸੰਨ-2002 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿੳੱਨੱ ੳਤੇ ਦਿ`ਲੀ ਸਿ`ਖ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਰਤਮੱਨ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਖਤਿੳੱਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੱਨੱਵਤੀ ਕਮਿਨ ਦੇ ਸੱਹਮਣੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿੳੱਨ, ਜਿਨ੍ਹੱ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ-1984 ਨੂੰ ਕਮਲਨੱਥ ਪੁਰ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਰਕੱਬ ਗੰਜ ਪੁਰ ਹਮਲੱ ਕਰਨ ਵੱਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ੳਗਵੱਈ ਕਰਨ ਦੱ ਦੋ ਲੱਇੳੱ ਗਿੳੱ ਹੋਇੳੱ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਕਰਵੱਏ ਜੱਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਕਰੱਰ ਦਿਤੱ ਹੈ|

ਇਹ ਵੀ ਦਸਿੳੱ ਜੱ ਰਿਹੱ ਹੈ ਕਿ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਨੇ ਇਕ ‘ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤਿੳੱਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੱੳਵੇ ਦੇ ਨੱਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ`ਲੀ ਸਿ`ਖ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁ`ਖੀੳੱ ਪੱਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ੳਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ੳੈਸ ਦੁੳੱਬੀੳੱ ਪੱਸੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਮੰਨਡੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ| ਸੂਤਰੱ ੳਨੁਸੱਰ ਦਿ`ਲੀ ਸਿ`ਖ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁ`ਖੀੳੱ ਨੇ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ‘ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀੳੱ ਕੱਪੀੳੱ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ੳਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ੳੈਸ ਦੁੳੱਬੀੳੱ ਪੱਸ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੀ ਰੱਏ ਜੱਨਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀੳੱ ਹਨ| ਇਸਦੱ ਕੱਰਣ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿੳੱ, ਕਿ ਦਿ`ਲੀ ਸਿ`ਖ ਗੁਰਦੁੳੱਰੱ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੱਖਲ ਕੀਤੀ ਜੱਣ ਵੱਲੀ ‘ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਵਲੋਂ ਤਿੳੱਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੱਨਗੀ ਦਿਤੇ ਜੱਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹੱ ਵਿਦਵੱਨ ਜਸਟਿਸੱ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ੳਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ੳੈਸ ਦੁੳੱਬੀੳੱ ਨੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿੳੱ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੁਹ ਇਸ ‘ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੱ, ਇਨ੍ਹੱ ਜਸਟਿਸੱ ਪੱਸੋਂ ਰੱਏ ਲੇ ਕੇ, ੳੈਾਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕੱ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱੳਵੇ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਨੱ ਚੱਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ੳੈਾਵੋਕੇਟ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਵਲੌਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤੱ ੳਤੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੇ ੳੱਧੱਰ ਤੇ ਕਮਲਨੱਥ ਵਿਰੁਧ ਮੱਮਲੱ ਮਡਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱੳਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੱਨੂੰਨੀ ਮੱਹਿਰੱ ਦੇ ਨੱਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੱ ਗਿੳੱ, ਤੱ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦਸਿੳੱ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨੱ ਨੂੰ ਵੱਪਰਿੳੱ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਮਿਰੱ ਕਮਿਨ ੳਤੇ ਨੱਨੱਵਤੀ ਕਮਿਨ ਦੀੳੱ ਰਿਪੋਰਟੱ, ਇੰਾੀੳਨ ੳੈਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ੳਤੇ ਮੁਖਤਿੳੱਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿੳੱਨੱ ਨੂੰ ਸੱਹਮਣੇ ੳੱਇੳੱ ਵੀ ਕੱ&ੀ ਸਮੱ ਬੀਤ ਗਿੳੱ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮੱਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵੱਈ ਕੀਤੇ ਜੱਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ੳਦੱਲਤ ਦੱ ਦ੍ਰਿਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੱ? ਕਿਹੱ ਨਹੀਂ ਜੱ ਸਕਦੱ| ਪਰ ਇਹ ਸੁੳੱਲ ਡਰੂਰ ਅੁਠ ਸਕਦੱ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹੱ ਠੋਸ ਸਬੂਤੱ ਦੇ ਸੱਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿੳੱ ਹੋਇੳੱ ਵੀ 26 ਵਰਿ੍ਹੳੱ ਤੋਂ ਸਿ`ਖ-ਕਤਲੇੳੱਮ ਦੇ ਦੋੀੳੱ ਨੂੰ ਸਡੱ ਦੁੳੱਅੁਣ ਲਈ ਸੰਘਰ ਕਰਨ ਦੱ ਦੱੳਵੱ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ੳੱ ਰਹੇ, ੳੈਾਵੋਕੇਟ ੳੈਚ ੳੈਸ ਫੂਲਕੱ ਵਲੋਂ ਇਤਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਕਰਵੱਅੁਣ ਵਿਚ ਲੱਪ੍ਰਵੱਹੀ ਕਿਅੁਂ ਵਰਤੀ ਗਈ| ੳਜ 25-26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜੱਣ ੳਤੇ ਅੁਹ ਵੀ ੳਮ੍ਰੀਕੀ ਸਿ`ਖੱ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੱਮਲੱ ਦਰਜ ਕਰਵੱਏ ਜੱਣ ਤੋਂ ਬੱੳਦ ਹੀ, ਇਸ ਮੱਮਲੇ ਨੂੰ ੳਦੱਲਤ ਦੇ ਸੱਹਮਣੇ ਲਿੳੱਅੁਣ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੁਨ੍ਹੱ ਪੁਛਿੳੱ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੁੳੱਲ ਦੱ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵੱਬ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕੱ ਜੱ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਸ ਹੋਵੇਗੱ?

ਇਨ੍ਹੱ ਕੱਨੂੰਨੀ ਮੱਹਿਰੱ ਦੇ ਕਹਿਣੱ ਹੈ ਕਿ ਅੁਨ੍ਹੱ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁੳੱਲ ਅੁਠੱਏ ਜੱਣ ਦੱ ਕੱਰਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨੱਥ ਜੱ ਸਿ`ਖ ਕਤਲੇੳੱਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋੀੳੱ ਨੂੰ ਸਡੱ ਨੱ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੱ ਮੰਨਣੱ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੱ ਤਜਰਬੱ ਬਹੁਤ ਕੌੜੱ ਰਿਹੱ ਹੈ| ਕਿਅੁਂਕਿ ਗਵੱਹੱ ਵਲੋਂ ਬੱਰ-ਬੱਰ ਬਿੳੱਨ ਬਦਲੇ ਜੱਣ ਦੱ ਲੱਭ ਦੋੀੳੱ ਨੂੰ ਮਿਲਦੱ ਚਲਿੳੱ ੳੱ ਰਿਹੱ ਹੈ| ਇਨ੍ਹੱ ਕੱਨੂੰਨੀ ਮੱਹਿਰੱ ਦੱ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੱ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਵੱਸ ਹੋ ਜੱਏ ਕਿ ਕਮਲਨੱਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਮੱਮਲੱ ਬਣਦੱ ਹੈ, ਤੱ ਇਹ ਕੇਸ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕੱ ਦੇ ਹਥੱ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜੱਏ, ਕੱਨੂੰਨੀ ਮੱਹਿਰੱ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣੱ ਕੇ ਅੁਸਨੂੰ ਸੌਂਪਿੳੱ ਜੱਣੱ ਚੱਹੀਦੱ ਹੈ| ਇਸਦੱ ਕੱਰਣ ਅੁਹ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ 26 ਵਰਿ੍ਹੳੱ ਤੋਂ ੳੈਾਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕੱ ਦੋੀੳੱ ਨੂੰ ਸਡੱ ਦੁੳੱਅੁਣ ਦੱ ਦੱੳਵੱ ਕਰਦਿੳੱ ਪੀੜਤੱ ਵਲੋਂ ਮੁਕਦਮਿੳੱ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ੳੱ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰੱਨ ਅੁਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋੀ ਨੂੰ ਸਡੱ ਨੱ ਦੁੳੱ ਸਕਣ ਕੱਰਣ, ੳੱਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤੱ ਗੁੳੱ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ|

ਗਲ ਚੰਾੀਗੜ੍ਹ ਏੳਰਪੋਰਟ ਦੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀੳੱ ਵੱਸੀ ਸ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱ ਫੋਨ ੳੱਇੳੱ ਅੁਨ੍ਹੱ ਚੰਾੀਗੜ੍ਹ ਹਵੱਈ ੳ`ਾੇ ਦੱ ਨੱ ‘ਬੱਬੱ ਬੰਦੱ ਸਿੰਘ ਬਹੱਦਰ ਇੰਟਰਨੈਨਲ ਏੳਰਪੋਰਟ’ ਰਖੇ ਜੱਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੁਠੱਣ ਦੀ ਸਲੱਹ ਦਿੰਦਿੳੱ ਕਿਹੱ, ਕਿ ਜੇ ਗਹੁ ਨੱਲ ਇਤਿਹੱਸ ਨੂੰ ਵੱਚਿੳੱ ਜੱਏ ਤੱ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਦਿੳੱ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ, ਕਿ ਬੱਬੱ ਬੰਦੱ ਸਿੰਘ ਬਹੱਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ &ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਰੱਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਸੀ, ਅੁਹ ਸਿ`ਖੱ ਜੱ ਖੱਲਸੇ ਦੱ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁਖੱ ਜੱਤੀ ਦੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਸੱਰੇ ਲੋਕੱ ਦੱ ਸੱਝੱ ਰੱਜ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕੱਰ ਦੇ ਜਬਰ-ਡੁਲਮ ੳਤੇ ੳਨਿੳੱਇ ਦੱ A533;ਿਕੱਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਹ-ਸਤ-ਹੀਨ ਹੋ ਜੱਣ ਕੱਰਣ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ| ਬੱਬੱ ਬੰਦੱ ਸਿੰਘ ਬਹੱਦਰ ਨੇ ਡੱਲਮ ਰੱਜ ਦੱ ਖੱਤਮੱ ਕਰਕੇ ਇਕ ੳਜਿਹੇ ਸਰਬ-ਸੱਝੇ ਹਲੀਮੀ ਰੱਜ ਦੀ ਸਥੱਪਨੱ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੱ ਸੱਹ ਲੈ ਸਕਦੱ ਸੀ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਰਤ ਸਰਕੱਰ ਨੂੰ ੳਜਿਹੇ ਸਰਬ-ਸੱਝੇ ਰੱਜ ਦੀ ਸਥੱਪਨੱ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲੇ ਬੱਬੱ ਬੰਦੱ ਸਿੰਘ ਬਹੱਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ੳੱਪਣੀ ਰਧੱਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਾੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਨਲ ਏੳਰਪੋਰਟ ਦੱ ਨੱ ਬੱਬੱ ਬੰਦੱ ਸਿੰਘ ਬਹੱਦਰ ਦੇ ਨੱ ਤੇ ਰਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੱ ਚੱਹੀਦੱ|

ਵਿਦੇੱ ਵਿਚ ਹੈ ਸਿ`ਖੀ ਦੀ ਸ`ਚੀ ਤੜਪ : ੳੱਮ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿੳੱ ਜੱਦੱ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇੱ ਵਿਚ ਜੱ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਿ`ਖੱ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੁਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿੳੱਚੱਰ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜੱ ਕੇ ਸਿ`ਖੀ-ਵਿਰਸੇ ਨੱਲੋਂ ਟੁ`ਟਦੇ ਜੱ ਰਹੇ ਹਨ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹੱ ਦਿਨੱ ਵਿਚ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵਿਦੇੱ ਵਿਚ ਵਸੇ ਕਈ ਸਿ~ਖੱ ਦੇ ਨੱਲ ਵਿਚੱਰ-ਚਰਚੱ ਹੋਈ| ਜਿਸਤੋਂ ਜੱਪਿੳੱ ਕਿ ਵਿਦੇੱ ਵਿਚ ਜੱ ਕੇ ਵਸੇ ੳਨੇਕੱ ਸਿ`ਖ ੳੱਪ ਹੀ ਸਿਖੀ-ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈੳੱ ਨੂੰ ਸਿ`ਖੀ-ਵਿਰਸੇ ਨੱਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ੳਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੱਲੋਂ ਟੁ`ਟ ਚੁਕਿੳੱ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨੱਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੰਸੱਯੋਗ ਭੁਮਿਕੱ ੳਦੱ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ੳਮ੍ਰੀਕੱ ਵਸਦੇ ਇਕ ਸਿ`ਖ ਨੇ ਦਸਿੳੱ ਕਿ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੱ ਪਰਿਵੱਰ ੳਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਤੇਦੱਰ ਪੰਜੱਬ ੳੱਪਣੇ ਪਿੰਾ ਪੁਜ ਕੇ ਬਚਿੳੱ ਦੇ ਪੂਰਣ ਗੁਰਮਰਿੳੱਦੱ ੳਨੁਸੱਰ ੳਨੰਦ ਕੱਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹੱ ਮੌਕਿੳੱ ਤੇ ਅੁਹ ਦੋਹੱ ਪਰਿਵੱਰੱ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੱਤ ਰੱਤ ਦੀ ਹੀ ਰਖੀ ਜੱਇੳੱ ਕਰੇ| ਅੁਹ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੂੰ ਸਮਝੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਤੱ ਅੁਨ੍ਹੱ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਰੱਤੱ ਠਹਿਰੱਈੳੱ ਜੱਦੀੳੱ ਸਨ, ਤੱ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਤ ਠਹਿਰੱਅੁਣ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰੱਡ ਹੈ? ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰੱਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ੳਜ ਜਦ ਕਿ ਸਿ`ਖ ਪਰਿਵੱਰੱ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦੀੳੱ ਬਰੱਤੱ ਤੇ ੳਨੰਦ ਕੱਰਜ ਨੂੰ ਅੁਤਸੱਹਿਤ ਕੀਤੱ ਜੱ ਰਿਹੱ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਤ ਦੀ ਬਰੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੁਤਸੱਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਬਰੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਤ ਠਹਿਰੱਅੁਣ ਤੇ ਵੀ ਡੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|

ਜਦੋਂ ਅੁਨ੍ਹੱ ੳੱਪਣੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਪਟ ਕੀਤੱ ਤੱ ਖੁੀ ਭਰੀ ਹੈਰੱਨੀ ਹੋਈ| ਅੁਨ੍ਹੱ ਦਸਿੳੱ ਕਿ ਇਕ ਤੱ ਇਹ ਵਿੳੱਹ ਬਿਨੱ ਦੱਜ ੳਤੇ ਦਿਖੱਵੇ ੳੱਦਿ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜੱਦੇ ਹਨ ੳਤੇ ਦੂਜੱ ਬਰੱਤ ਨੂੰ ਰੱਤ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੱਇੳੱ ਜੱਦੱ ੳਤੇ ਨੱ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੱਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜੱਦੀ ਹੈ| ਖੱਣੱ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹੱ ਸੱਦੱ ਤੇ ੱਕੱ-ਹੱਰੀ ਹੁੰਦੱ ਹੈ| ਰੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨੱ ਤੱ ਕੀਤੀ ਜੱਦੀ ਹੈ ੳਤੇ ਨੱ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜੱਡਤ ਦਿਤੀ ਜੱਦੀ ਹੈ| ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸਿ`ਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਰਚੱ ਡਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜੱਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿ`ਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇੳਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੁਨ੍ਹੱ ਪੱਸੋਂ ੳਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇੳਦਬੀ ਨੱ ਕਰਨ ਦੱ ਪ੍ਰਣ ਲਿੳੱ ਜੱਦੱ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅੁਨ੍ਹੱ ਨੂੰ ਸਮਝੱ-ਬੁਝੱ ਕੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਪੱਸੋਂ ਰੱਬ ਤਿੳੱਗਣ ਦੱ ਵਚਨ ਲਿੳੱ ਜੱਦੱ ਹੈ| ਅੁਨ੍ਹੱ ਦਸਿੳੱ ਕਿ ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੇ ਇਨ੍ਹੱ ਅੁਪਰੱਲਿੳੱ ਦੱ ਬਹੁਤ ਚੰਗੱ ਪ੍ਰਭੱਵ ਪੈ ਰਿਹੱ ਹੈ| ਅੁਨ੍ਹੱ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ੳੱਪਣੇ ੳੱਪਨੂੰ ਰੋਕਿੳੱ ਨਹੀਂ ਜੱ ਸਕਿੳੱ, ਕਿ ਜੇ ਅੁਹ ਵਿਦੇੱ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥੱਵੱਨ ਸਿ`ਖੱ ਨੂੰ ੳੱਪੋ-ੳੱਪਣੇ ਪਿੰਾੱ ਦੇ ਨੱਲ ਹੀ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਾ ਹੋਰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਅੁਨ੍ਹੱ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰੱ ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤੱ ਕੋਈ ਕੱਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੱ ਦੀ ਸਿ`ਖੀ ੳੱਪਣੱ ਪੁਰੱਣੱ ਗੌਰਵ ਹੱਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨੱ ਹੋ ਸਕੇ| ਅੁਨ੍ਹੱ ਦਸਿੳੱ ਕਿ ਅੁਹ ਪਹਿਲੱ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੱ ਮਨ ਬਣੱ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ|

…ੳਤੇ ੳੰਤ ਵਿਚ : ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਦੈਨਿਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲੱਸੇ ੳਨੁਸੱਰ ਪੰਜੱਬ ਨੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖ੍ਰੀਦਣ ੳਤੇ ਾਂੋਣ ਵਿਚ ਬਿਹੱਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚੱਰੱ ਘੁਟੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ| ਾਂੋਣ ਲਈ ਟਰਕ ਵਰਤੇ ਜੱਣ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੁਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੀ ਾਂੋੳੱ-ਾਂੁੳੱਈ ਲਈ ਮੋਪੇਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ੳੱਟੋਰਿਕੱ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਇਸੇਤਰ੍ਹੱ ਜਿਨ੍ਹੱ ਕੰਪਨੀੳੱ ਪੱਸੋਂ ਇਹ ਸੱਮੱਨ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੱ ਦੱੳਵੱ ਕੀਤੱ ਗਿੳੱ ਹੈ, ਅੁਨ੍ਹੱ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀੳੱ ਕੱਢਡੀ ਹਨ| ਜੇ ਇਹ ਸ`ਚ ਹੈ ਤੱ ਅੁਸ ਸੰਸਥੱ ਪੰਜੱਬ ਨੂੰ …ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੱ ੳੈਵੱਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹੱ ਦੱ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੱ ਚੱਹੀਦੱ, ਜੋ ਪਹਿਲੱ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰੱ ਵਿਚ ਅੁਸਨੂੰ ਨੰਬਰ-ਇਕ ਦੱ ੳੈਵੱਰਾ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ|           

Translate »