December 6, 2011 admin

ਵਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਵਸ਼ਿਵ ਕੱਪ

ਰਣਜੀਤ ਸੰਿਘ ਪ੍ਰੀਤ
                                         ਪਹਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 51 ਮੈਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸਡ਼ ਹੀ ਰਹੇ।ਪਛਿਲੇ ਵਸ਼ਿਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਪਛਿਲਾ ਵਸ਼ਿਵ ਕੱਪ ਚੰਗਾ ਰਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੱਿਤਰ ਖੰਭੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ।ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਲੰਪਕਿ ਖੇਡਾਂ 2016 ਵੱਿਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ,ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਓਿਂਕ ਿਉਲੰਪਕਿ ਲਈ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਆਿ ਹੈ।ਹਾਂ 2020 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਹਾ ਸੋਚਆਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਰਿ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਗ੍ਰਹਣਿ ਵਾਂਗ ਰਹਾ। ਰੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਕੰਿਟ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰੇਡ ਵੀ ਟੱਿਪਣੀਆਂ ਵੱਿਚ ਰਹੀ।
                 ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ 47 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ,ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਟੈਸਟੰਿਗ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ । ਕੁੱਲ ਮਲਾਕੇ 311 ਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਆਿ। ਜਸਿ ਦੌਰਾਂਨ 73 ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੇਟਵਿ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਦੇ 93 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਨ੍ਹਾਂ ਵੱਿਚੋਂ 20 ਪਾਜ਼ੇਟਵਿ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਸ਼ਿਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 194 ਅਤੇ ਮਹਲਾਵਾਂ ਦੇ 24 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਮਹਲਾ ਵਰਗ ਵੱਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਾ,ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰੲਗ ਵੱਿਚ 53 ਨਤੀਜੇ ਪਲੱਸ ਆਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵੱਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ 4 ਖਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਡ ਦੇ 8-8,ਸਪੇਨ- 7,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਟਲੀ ਦੇ 6-6,ਨਾਰਵੇ ਦੇ-3,ਭਾਰਤ,ਜਰਮਨੀ,ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ।
            ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਆਿਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਸਿ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਆਿਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ,ਮਸਲਨਿ "ਰਾਈਟ ਵੇਅ" "ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ"
ਜਸਿ ਦਾ ਅਰਥ ਮਫੈਟਨ,ਅਤੇ ਟਰਮਨ ਟੀਕੇ ਹਨ। "ਕੱਿਟ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਜਹੇ ਟੀਕਆਿਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ,ਜੋ ਧੁੰਨੀ ਵੱਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਟੀਕਆਿਂ ਵਾਲੇ ਖਡਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਦੇ ਰਹੰਿਦੇ ਹਨ। "ਸਪੀਡ" ਅਤੇ "ਚੱਿਟਾ" ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਰੱਖਆਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇ-ਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਸਿਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,90 ਮਲੀਲਟਿਰ ਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਤਹਤਿ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੱਿਚ ਖਡਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੱਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਏ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੱਿਚ 60 ਮਲੀਲਟਿਰ ਅਤੇ 30 ਮਲੀਲਟਿਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੱਿਚ ਬੀ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਈ ਗੇਡ਼ਾਂ ਵੱਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਰੋਲ ਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।              
                    ਕਬੱਡੀ ਵਸ਼ਿਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਂਨ ਜੋ ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵੱਿਚ ਆਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਦੱਿਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਲੇ।ਜਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਵੱਿਚ ਫਸੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋ 5 % ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 7 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 % ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਆਿ ਹੈ।ਜਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਮਲਿਣਾ ਸੀ ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਖਡਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 62500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਏਸੇ ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਅ ਕਰਨਾ ਪਆਿ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਿਸਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਿਚੋਂ ਹੀ ਦੱਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
           ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਲਾ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਤਾਬ ਜੇਤੂ ਟੀਮ "ਨੰਨੀ ਛਾਂ" ਨੂੰ ਜੱਿਥੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਿਫ 25 ਲੱਖ ਦੱਿਤੇ ਗਏ,ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਿਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਚਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ,ਟੀਮ ਦੀ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਕੁੱਝ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਣਾ ਸੀ ਕ ਿਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਖਡਾਰਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਡਪਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਲੋਟੇ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕ ਿਅਜਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਆਿ ਹੈ।ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਿਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਣਾ ਸੀ ਕ ਿਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਧਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਆਿਂ 22000 ਰੁਪਏ ਬੱਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਠਹਰਿਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੱਿਤੀ। ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕ ਿਇਸ ਰਕਮ ਵੱਿਚ 15000 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੱਿਲ ਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਮਹਲਾ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਾਹਰਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕ ਿਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੱਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਲ ਵੱਿਚ ਕਵੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਿਪਣੀਆਂ-ਦੋਸ਼-ਨਰਿਦੋਸ਼ ਆਦ ਿਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਭਖਆਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੱਪ ਨਕਿਲਦੇ ਹਨ?

Translate »