December 23, 2011 admin

ਖੇਡਾਂ ਵੱਿਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ੈ

  ਰਣਜੀਤ ਸੰਿਘ ਪ੍ਰੀਤ  
   ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਪਹਲਾ ਟਾਸ ਜਤਿਦਆਿਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਰੁੱਧ 2 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ’ਤੇ ਖੇਡਦਆਿਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਡ਼ੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਲੀ ਜੱਿਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਰੁੱਧ ਹੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵੱਿਚ 21 ਦੌਡ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਿਸੇ ਰਹਣਿ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਾਲ 2012 ਵੀ ਕ੍ਰਕਿਟ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਫ਼ਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਕ ਿਪਛਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
                                     ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਆਿਂਨ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਮੈਚ  81 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ । ਦੋ ਮੈਚ ਟਾਈਡ ਅਤੇ 3 ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਰਹਣਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 43, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 33 ਜੱਿਤੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 3 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ । ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਲਾ ਮੈਚ 18 ਦੌਡ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 6-6 ਵਕਿਟਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜੱਿਤਆਿ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਖੇਡੇ 40 ਮੈਚਾਂ ਵੱਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 26, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 13 ਜੱਿਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਟਾਈਡ ਰਹਾ ਹੈ । ਜਵੇਂ ਇੰਗਲੈਡ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਈ ਸੀ,ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ 5-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਈ ਹੈ ।
੨          ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡਜ਼ਿ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਡ਼ੀ ਵੱਿਚ 1-0 (3 ਮੈਚ) ਨਾਲ,ਵੰਨ ਡੇਅ ਵੱਿਚ 3-2 ਨਾਲ,ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵੱਿਚ 16 ਰਨਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ । ਹੁਣੇ ਜਹੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਲਡ਼ੀ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2-0 (3 ਟੈਸਟ ਮੈਚ) ਨਾਲ,ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਡ਼ੀ 4-1 ਨਾਲ ਜੱਿਤੀ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ 88 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵੱਿਚੋਂ 45 ਵੈਇੰਡੀਜ਼ ਵੱਿਚ ਅਤੇ 43 ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਹੋਏ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,9, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 16,14 ਜੱਿਤੇ ਹਨ,ਅਤੇ 24 ,20 ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ 1979 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਵੰਨ ਡੇਅ ਖੇਡੇ ਹਨ । ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 58 ਭਾਰਤ ਨੇ 45 ਜੱਿਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ ਿਇੱਕ ਮੈਚ ਟਾਈਡ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡੇ ਤੰਿਨ ਟੀ-20 ਵੱਿਚੋਂ 2 ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੱਿਤਆਿ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਂਨ ਵਰੰਿਦਰ ਸਹਵਾਗ ਨੇ 219 ਦੌਡ਼ਾਂ ਬਣਾਕੇ ਤਾਂ ਵਸ਼ਿਵ ਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਸਚਨਿ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਧਰ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਖ਼ਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ।
            ਜੱਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਵੱਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ,ਉੱਥੇ ਪਹਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜੱਿਤੀ । ਅਕਤੂਬਰ 12 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਿਚ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ (9ਏ ਸਾਈਡ)ਵੱਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਲਾ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ 4-1 ਨਾਲ ਹਾਰੀ । ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਿਚ, ਜੱਿਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਡ਼ਿਤ ਹੋਈ ,ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵੱਿਚ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਵੀ ਦੱਿਤੀ । ਜੋਹਾਂਸਬਰਗ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਵਖੇ ਛੇਵਾਂ ਮਰਦ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਚੈਲੇਂਜ -1 ਟੂਰਨਾਮੈਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਕੁੱਲ 24 ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਡ਼੍ਹਆਿ । 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿਚ 8 ਮੁਲਕ ਹੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਹਨ।ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ,ਨਊਿਜ਼ੀਲੈਂਡ,ਭਾਰਤ, ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ 1-1 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵੱਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ 4-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ 2012 ਦੀ ਚੈਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਜ ਗਈ ।, 7 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਚਿਲੇ ਚਾਰ ਮੁਲਕੀ ਮਹਲਾ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੰਿਨ ਮੈਚ ਹਾਰਦਆਿਂ ਤੀਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ । ਇਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੂਜੇ 14 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੁੱਸੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ 33 ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਕਲੈਂਡ (ਨਊਿਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਵੱਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ । ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡ ਕੇ 12 ਜੱਿਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜੱਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਰਮਨੀ ਨੇ16 ਵੱਿਚੋਂ 9,ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ 13 ਵੱਿਚੋਂ 8, ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੇ 9 ਵੱਿਚੋਂ ਤੰਿਨ, ਫ਼ਾਈਨਲ ਜੱਿਤੇ ਹਨ । ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 2 ਵਾਰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵੱਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਰਆਿ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਮਲਾਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੁਲਕ ਹੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਨਾਕ ਆਊਟ ਗੇਡ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਆਿਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮਟਿ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੂਲ ਸਸਿਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਲ ਏ ਅਤੇ ਪੂਲ ਬੀ ਵੱਿਚੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਲ ਡੀ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਪੂਲ ਸੀ ਵੱਿਚ ਪੂਲ ਏ ਦੇ ਪਹਲੇ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਸਪੇਨ,ਅਤੇ ਪੂਲ ਬੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹਾਲੈਂਡ-ਨਊਿਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਚਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੰਿਦਆਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਆਿ । ਪੂਲ ਡੀ ਵੱਿਚ, ਪੂਲ ਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋ ਟੀਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ-ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਲ ਬੀ ਵੱਿਚੋ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕ ਦੰਿਦਆਿਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੱਿਤਾ ਗਆਿ ।, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਡੀ-3 ਨੇ ਡੀ-4 ਨਾਲ ,ਅਤੇ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਡੀ-1 ਨੇ ਡੀ-2 ਨਾਲ ਭੇਡ਼ ਕੀਤਾ । ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ-3 ਨੇ ਸੀ-4 ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਆਿ, ਜਦੋਂ ਕ ਿਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਾਬੀ ਮੈਚ ਸੀ-1 ਨੇ ਸੀ-2 ਨਾਲ ਖੇਡਆਿ ।
                            ਕੁੱਲ ਸਾਮਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 6-6 ਮੈਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 24 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ।ਜਨ੍ਹਾ ਵੱਿਚ 124 ਗੋਲ 5|17 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ । ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ 1–0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ,ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਨਊਿਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 5–3 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਤੀਜਾ,ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ, ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 5 – 4 (ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ) ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜੈਮੀ ਡਵਾਇਰ 7 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਬਣਆਿਂ । ਉਧਰ ਦਸ ਕਰੋਡ਼ੀ ਵਸ਼ਿਵ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਵੀ ਅਡ਼ੱਿਕਆਿਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦੀ ਹੁਣ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਇ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
                  ਮਹਲਾ ਵਰਗ ਦੀ 20 ਵੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੱਿਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਯਿਮਾਂ ਤਹਤਿ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੂਲਾਂ ਵੱਿਚ ਵੰਡਆਿ ਗਆਿ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੱਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ । ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਕਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 22 ਜੱਿਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, 9 ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਟੂਰ ‘ਤੇ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ,ਦੋ ਟੀ-20 ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ । ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਖੇ 26 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਲਾ ਟੈਸਟ ,ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਸਡਿਨੀ ਵੱਿਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 13 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਰਥ ਵੱਿਚ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 24 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਏਡੀਲੇਡ ਵੱਿਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਲਾ ਟੀ-20 ਪਹਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਡਿਨੀ ਵੱਿਚ,ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵੱਿਚ ਖੇਡਆਿ ਜਾਣਾ ਮਥਿਆਿ ਗਆਿ ਹੈ । ਸੀ ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬੈਂਕ ਸੀਰੀਜ਼) ਵੱਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਿਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿਡ਼ੇ ਅਤੇ ਕਹੋ ਜਹੇ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੈ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਕਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ । ਜਨ੍ਹਾ ਵੱਿਚੋਂ ਸਰਿਫ਼ 5 ਹੀ ਜੱਿਤੇ ਹਨ । ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 22 ਜੱਿਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ 9 ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਟੀ-20 ਮੈਚ 4 ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 2-2 ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜੱਿਤੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਨੇ 105 ਵੰਨ ਡੇਅ ਖੇਡ ਕੇ 8 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਬੇ –ਨਤੀਜਾ ਰਹਣਿ ਸਮੇਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 61 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 36 ਜੱਿਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ ‘ਤੇ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ,ਦੋ ਟੀ-20 ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ । ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਖੇ 26 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਆਿ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 3ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਸਡਿਨੀ ਵੱਿਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 13 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਰਥ ਵੱਿਚ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 24 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਏਡੀਲੇਡ ਵੱਿਚ ਵੱਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਪਹਲਾ ਟੀ-20 ਪਹਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਡਿਨੀ ਵੱਿਚ,ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵੱਿਚ ਖੇਡਆਿ ਜਾਣਾ ਮਥਿਆਿ ਗਆਿ ਹੈ । ਸੀ ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬੈਂਕ ਸੀਰੀਜ਼) ਵੱਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਿਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿਡ਼ੇ ਅਤੇ ਕਹੋ ਜਹੇ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੈ

Translate »